بایگانی‌های فتنه 98 - بسیج دانشجویی دانشکده سما رشتفتنه از قتل بدتر است

... آن چیزی هم که در این زمینه مخصوص نیروهای مسلّح و نیروهایی حافظ امنیّت است این است که مراقب فتنه باشند.