بسیج دانشجویی دانشکده سما رشت


تابلوی اعلانات

بزرگترين مبارزه با آمريكا، خدمت به اين مردم است. هركه می‏خواهد با امريكا مبارزه اساسى كند، بايد به اين مردم خدمت كند.
هر كه مى‏خواهد با دشمنان اين ملت مبارزه عملىِ كارآمد كند، با فساد مبارزه كند.
مقام معظم رهبری – 14 خرداد 1382